تقاضای خرید/مشارکت

لطفا یکی از آیتم های مورد نظر را انتخاب نمایید

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام شرکت و یا سازمان خود را وارد نمایید

اطلاعات تماس

نشانی خود را وارد نمایید
شماره تلفن ثابت خود را به همراه کد شهر وارد نمایید
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
نشانی پست الکترونیک(ایمیل) خود را وارد نمایید
نشانی پایگاه اینترنتی(وب سایت) خود را وارد نمایید

شرایط سرمایه گذاری

میزان تقریبی سرمایه گذاری و یا خرید خود را به میلیارد ریال وارد نمایید
یکی از کاربری های مورد نظر را انتخاب نمایید

شهر مورد نظر

شهر مورد نظر در اولویت اول سرمایه گذاری خود را وارد نمایید
شهر مورد نظر در اولویت دوم سرمایه گذاری خود را وارد نمایید
شهر مورد نظر در اولویت سوم سرمایه گذاری خود را وارد نمایید