مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

 

رئیس هیات مدیره

 عضو هیات مدیره


مهندس محمدرضا محمودی

دکتر عباسعلی رحیمی اصفهانی

مهندس مجید نوعی