مصطفی مسیبی

رئیس هیات مدیره

محمدرضا محمودی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا شاپوری

عضو هیات مدیره