مدیر عامل

رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره

  

مهندس محمد نادری نسب

 دکتر عباسعلی رحیمی اصفهانی مهندس مصطفی مسیبی