عضو هیات مدیره

مدیرعامل  رئیس هیات مدیره

  

علی زمانی

 مهندس حمیدرضا اعتمادی مهندس مصطفی مسیبی