مدیر عامل

رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره  عضو هیات مدیره

  


مهندس محمد نادری نسب


 دکتر عباسعلی رحیمی اصفهانی

مهندس مجید نوعی


مهندس محمدرضا محمودی