شرکتهای تابعه

1- شرکت توسعه لویزان

2- شرکت عمران و شهرسازی شمیران نو

3- شرکت عمران دشت نو

4- شرکت تمیشان