این شرکت در راستاي دستيابي به اهداف خود در صنعت ساختمان، استراتژيهاي چهارگانه ذیل را دنبال می کند:

1- افزایش کیفیت و ارزش آفرینی

2- توسعه سرمایه گذاری ها و مدلهای درآمدی شرکت

3- افزایش مشارکت ها و همکاری ها و چالاکی در کل زنجیره

4- ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی