کارگزاران
  • از کارگزاران دارای سوابق مشخص و ذیصلاح در زمینه های اخذ پروانه ساختمانی و سند مالکیت دعوت می شود تا با تکمیل فرم ذیل به باشگاه کارگزاران ما بپیوندند.

نوع متقاضی
مشخصات
اطلاعات تماس
ظرفیت همکاری
اولویت همکاری در استانها
سوابق اجرایی