خریداران واحدهای ساختمانی
  • از کلیه متقاضیان خرید واحدهای ساختمانی دعوت می گردد با تکمیل فرم ذیل به باشگاه مشتریان ما پیوسته تا در مواقع مقتضی به شما اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

نوع متقاضی
مشخصات
اطلاعات تماس
شرایط تقاضا
اولویت خرید در استانها