آگهی مناقصه عمومی عملیات دیوارکشی پروژه زردشت استان خوزستان

بازگشت
12 آذر, 1399 — 11 آذر, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی؛ شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی در نظر دارد عملیات دیوار کشی (با قطعات پیش ساخته بتنی) پیرامون یک قطعه زمین واقع در استان خوزستان، شهر اهواز به متراژ تقریبی 1150 متر طول را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید.مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/09/23 می باشد.