بازدید از پروژه ماگنولیا

بازگشت
20 بهمن, 1400 — 20 بهمن, 1400   
جزئیات خبر

بازدید مدیرعامل محترم شرکت و آقای مهندس نظری معاونت اجرائی از پروژه ماگنولیا تهران در مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۱