کسب تقدیرنامه و تندیس دو ستاره در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

بازگشت
09 تیر, 1400 — 09 تیر, 1401   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی، شرکت شهرسازی علوی در ادامه مسیر تعالی خود و با هدف سنجش میزان نقاط قوت و ضعف بر اساس الگوی تعالی سازمانی، وارد ارزیابی این رویداد ملی شده و با تکیه بر نتایج آن، ضمن استفاده از تجارب موفق در جهت بهبود مستمر و نهادینه کردن هرچه بیشتر فرهنگ تعالی و تفکر سیستمی در شرکت گام برداشته است و موفق به کسب تقدیرنامه ۲ ستاره از دبیرخانه جایزه ملی تعالی شد.